علوم

انتشارات سرمدی

برای درخواست کتاب های مورد نظر، لطفا پس از انتخاب با دفتر انتشارات سرمدی تماس حاصل نمایید.
 

انواع کتاب های علمی انتشارات سرمدی

 

کارآفرینی و مدیریت کسب و کار

کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
کتاب کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
نوشته‌ی فرشته بنی‌عامریان
نقشه‌ی راه کارآفرینی و ایجاد و مدیریت کسب و کار
آدرس اینستاگرام انتشارات سرمدی: nashrieh.sarmad و همچنین صفحه ی مختص کتابهای پزشکی انتشارات سرمدی: sarmad_nashrieh.medicine.

 
بازاریابی شبکه‌ای موفق

بازاریابی شبکه‌ای موفق
کتاب بازاریابی شبکه‌ای موفق
نوشته‌ی فرشته بنی‌عامریان
آدرس اینستاگرام انتشارات سرمدی: nashrieh.sarmad و همچنین صفحه ی مختص کتابهای پزشکی انتشارات سرمدی: sarmad_nashrieh.medicine.