عقیده کشی جلد اول (مشعل‌داران ایمان)

کتاب حاضر، جلد اول از مجموعة دو جلدی است که در جلد اول مشعل‌داران ایمان که چهار پیامبر الولعزم؛ نوح، ابراهیم، موسی و عیسی را در برمی‌گیرد. مؤلف ابتدا به معرفی عبرانیان، زبان عبری، فلسطین، امتحان ابراهیم، تولد اسماعیل و اسحاق، داستان لقب یعقوب، درگذشت موسی، ده فرمان، دانش و حکمت سلیمان، فروپاشی و اسارت بنی‌اسرائیلیان پرداخته است. در ادامه به شکست داریوش سوم، کشته شدن داریوش و به آتش کشیدن تخت جمشید، کشتار مرگ سیاه از زبان تاریخ، معجزه‌های عیسی، چگونگی معجزات عیسی و ... اشاره کرده است.
کتاب عقیده کشی

شناسه کتاب عقیده کشی جلد اول

شماره کتابشناسی ملی : 2618686
سرشناسه : سرمدی‌، محمدتقی‌، 1331 - ، گردآورنده، مترجم
عنوان و نام پدیدآور: هفت هزار سال فرود و فروغ (عقیده‌کشی)/ تالیف، ترجمه و پژوهش محمد‌تقی سرمدی، ناصر پویان.
مشخصات نشر : تهران سرمدی، 1392.
مشخصات ظاهری  : 2ج.مصور.
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
یادداشت  ص. ع. به انگلیسی : Mohammad Taghi Sarmadi.Legal homicide .
یادداشت : کتابنامه .
مندرجات  : ج.1. مشعلداران ایمان.- ج.2. آیین مسیحیت، تفتیش عقاید، شکنجه و کشتار.
موضوع  :  تفتیش عقاید -- تاریخ
موضوع  :  یهودیت -- تاریخ
موضوع  :  یهودیان -- تاریخ
موضوع  :  مسیحیت -- تاریخ
موضوع  :  مسیحیان
شناسه افزوده  :  پویان‌، ناصر، 1317 -، گردآورنده، مترجم
رده بندی کنگره  :  BX1712/س47 1392
رده بندی دیویی :   272/2