عقیده کشی جلد دوم

کتاب حاضر، جلد دوم از مجموعة دوجلدی است که در جلد دوم به آیین مسیحیت، تفتیش عقاید و شکنجه و کشتار پرداخته شده است. در این کتاب ضمن پرداختن به دین مسیحیت و تفتیش عقاید یعنی بزرگ‌ترین آفت اروپا، صدمات مادی و معنوی جبران‌ناپذیر آن به‌صورت متن و تصویر و آمار مجسم شده است. مؤلف ابتدا به مشکلات و موانع انتشار آیین مسیحیت، کوشش بیهوده برای نابودی آیین مسیح، پیدایش اختلافات کلامی، دعاهای مسیحیان، معجزة قدیسة کلارا، تفتیش عقاید در قرون‌وسطی و ... می‌پردازد. در ادامه اصلاح و تصفیة اخلاقیات روحانیون، زنده سوزانیدن انسان‌ها، زیارت با پای پیاده، حاصل کار تفتیش عقاید و ... مورد بررسی و توجه قرار گرفته است.
 
عقیده کشی

شناسه کتاب عقیده کشی جلد دوم

شماره کتابشناسی ملی  :  2618686
سرشناسه : سرمدی‌، محمدتقی‌، 1331 - ، گردآورنده، مترجم
عنوان و نام پدیدآور  :  هفت هزار سال فرود و فروغ (عقیده‌کشی)/ تالیف، ترجمه و پژوهش محمد‌تقی سرمدی، ناصر پویان.
مشخصات نشر  :  تهران سرمدی، 1392.
مشخصات ظاهری  :  2ج. مصور.
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
یادداشت  ص. ع. به انگلیسی : Mohammad Taghi Sarmadi.Legal homicide .
یادداشت    کتابنامه .
مندرجات :  ج.1. مشعلداران ایمان.- ج.2. آیین مسیحیت، تفتیش عقاید، شکنجه و کشتار.
موضوع : تفتیش عقاید -- تاریخ
موضوع : یهودیت -- تاریخ
موضوع : یهودیان -- تاریخ
موضوع : مسیحیت -- تاریخ
موضوع : مسیحیان
شناسه افزوده : پویان‌، ناصر، 1317 -، گردآورنده، مترجم
رده بندی کنگره : BX1712/س47 1392
رده بندی دیویی : 272/2