حکم ها و نشانه ها

در طول سالها تلاش در عرصه علمی و فرهنگی، جناب آقای محمد تقی سرمدی همواره توجه مطبوعات و مراجع عالی رتبه علمی و فرهنگی را به خود جلب کرده. به صورتی که مطبوعات و تلوزیون از ایشان در زمینه های مختلف مصاحبه نموده و به بهانه های مختلف از ایشان بابت زحمات و دانش شان تجلیل به عمل آوردند.