قرآن به خط استاد فقیر محمود انتشارات سرمدی

این نسخه خطی در سرزمین تبت به دستور وزیری بنام قباد خان در 360 سال پیش کتابت شده و اصل این نسخه متعلق به شادروان حاج محمد کاظم اعتماد شوشتری و همسرشان می باشد.