طبقه بندي كتاب ها
تماس با انتشارات سرمدي

تلفن :4-66487340-021

کد پستي : 3445-19395
                             

                                                                                               فهرست مطالب

فصل اول. شاه‌سلطان حسین، نادرشاه افشار

ظهور نادر و پادشاهی او

فصل دوم. لشکرکشی درخشان و موفقیت‌آمیز نادر به هند
رویدادهای پس از نبرد کرنال
دعوت نادرشاه از امپراتور هند برای صرف ناهار
دعوت مجدد نادر از محمدشاه
عزیمت نادر و امپراتور هند به دهلی، نادرشاه در دهلی
شایعۀ مرگ نادرشاه و پیدایش آشوب و بلوا
سوءقصد به جان نادر و صدور فرمان قتل‌عام و گرفتن باج و خراج
بخشش مالیات و دادن انعام
عروسی نصرالله میرزا پسر نادرشاه بانوۀ اورنگ زیب
پخش خبر کشته‌شدن نادر در ایران
اعدام به خاطر تعزیه و مرثیه‌خوانی، جمع‌آوری مالیات و خراج
انتصاب مجدد محمدشاه به امپراتوری هندوستان

فصل سوم. پادشاهی نادرشاه پس از فتح هندوستان
ساختن دو کله مناره از سر مردم بی‌گناه شیراز و غارت شهر
به خرابات نشاندن زنان لزگی، سوءقصد به جان نادرشاه
کور شدن پسر نادر به دستور او
بروز سادیسم در نادرشاه
قتل نادر
ره‌آورد نادرشاه
فتح دهلی

فصل چهارم. کارنامۀ نادرشاه افشار و جانشینان او
آرامگاه نادر شاه افشار
رویدادهای بعد از قتل نادر
چند توصیف دربارۀ نادرشاه
سه سردار وفادار و دو سردار خاین نادرشاه، سردار ابراهیم‌خان قرقلو ظهیرالدوله
سردار امام ویردی‌خان قرقلو، سردار امیر اصلان‌خان قرقلو، صالح‌خان قرقلو
قوجه‌خان گندوزلو (ganduzlu)
عادل شاه
فریب مردم و شیعیان، وضع جسمانی عادل‌شاه
قتل عادل‌شاه
شاهرخ، سیدمحمد متولی (شاه‌سلیمان)

فصل پنجم. ظهور کریم‌خان زند
کشتار ایل زند و تبعید به دره‌گز
قتل نادر و بازگشت ایل زند به پری
پیدایش آوازۀ کریم‌خان و نبرد او با فرمانروای همدان
نخستین شکست تکلو مدعی سلطنت ایران از کریم‌خان
شکست دوم مهرعلی‌خان، شکست سوم خان‌تکلو و والی کردستان از کریم‌خان
اتحادیه سه امیر، پادشاهی شاه‌ اسماعیل سوم
این شاه اسماعیل سوم (ثالث) که بود؟
عهد شکنی علیمردان خان به دست محمدخان زند
کشته‌شدن علیمردان خان به دست محمدخان زند
محمدحسن خان قاجار
گریۀ کریم‌خان به حال سر‌ بی تن محمدحسن خان قاجار، آزادخان افغان
قتل عام افغانها به دستور کریم‌خان
تکمیل پاکسازی ایران از گردنکشان و مخالفان، توطئه علیه کریم‌خان
کورکردن شیخعلی خان
کشتن توطئه‌گران، شورش زکی‌خان (برادر ناتنی کریم‌خان) و علی‌محمدخان
اعدام فتحعلی‌خان افشار با طناب
تسلیم شدن زکی‌خان
کله مناره

فصل ششم. پادشاهی کریم خان زند
شورش حسینقلی خان قاجار
مأموریت زکی‌خان، زکی خان، مرد متعصب و خون‌آشام و ستمگر
کشته‌شدن حاکم جدید به دست حسینقلی‌خان
شورش تقی‌خان درانی (زغال فروش دلیر)
اعزام خدادخان برای فتح کرمان
فرستان محمدامین‌ خان گروسی و امیرگونه‌خان افشار
حاکم یزد با قبای آیت‌الکرسی و پیراهن نادعلی
اعزام علی‌خان شاهسون
نظر‌علی‌خان و دستگیری تقی درانی
آخرین تلاش تقی و قتل او، ساختن کله مناره از سر اسیران
عشق نابجای زکی‌خان (برادر کریم‌خان)
پذیرایی شیخ عبداللّه از زکی‌خان
فتح بندر بصره
زیانهای جانی و مالی فتح بصره
بصره در زمان علی‌محمدخان
حکومت مجدد صادق خان
سیاست داخلی کریم‌خان، نمونه‌هایی از کارهای کریم‌خان
تعیین نرخ اجناس، حفظ جان و مال و ناموس مردم
گماردن مأمور شهرداری موسوم به «ریکا»، تشیکلات نظامی و درباری
سیاست خارجی
شورای سیاسی

فصل هفتم. کریم‌خان زند و رویدادهای زمان او
مرگ وکیل الرعایا
بازماندگان کریم‌خان، ابوالفتح خان
محمد رحیم‌خان
محمدعلی خان، محمدابراهیم‌خان
رویدادهای تاریخی ایران در دورۀ زندیه
وکیل‌الرعایا در نوشته‌های فارسی و سفرنامه
نمونه‌ای از دلاوری و مردانگی کریم‌خان
کریم‌خان حریف یک دختر نشد
سه کریم
دفاع از ناموس دیگران
مهری مهرویه، همسر شاعرۀ کریم‌خان
فصل هشتم. شیراز، پایتخت کریم‌خان و آثار آن
ارگ کریم‌خان زند (ارگ کریمخانی)
مسجد وکیل
بازار وکیل، حمام وکیل
آرامگاه حافظ
آرامگاه سعدی
بقعۀ هفت‌تنان
بقعه و خانقاه شیخ کبیر، ابوعبدالله محمد
بقعه چهل‌تنان
آثار دیگر کریم‌خانی
آب رکن‌آباد
ابنیۀ کریم‌خانی در تهران

فصل نهم. جانشینان شاه‌کش و شاهزاده‌کش و شکنجه‌گر کریم‌خان زند
صادق ‌خان برادر تنی کریم‌خان
کشته شدن زکی‌خان
پادشاهی ابوالفتح خان (پسر کریم‌خان)، جلوس ابوالفتح خان
برکناری ابوالفتح‌خان و پادشاهی صادق خان
محاصرۀ شیراز به وسیلۀ علی مرادخان و پادشاهی او
تسلیم شدن صادق‌خان
سلطنت علی مرادخان
شورش جعفر‌خان و مرگ علی‌مرادخان
چگونگی مرگ علی‌مراد‌خان
پادشاهی چند روزۀ شاه‌باقر (باقرخان خراسکانی)
فروپاشی سلطنت پوشالی شاه‌باقر
فرمانروایی جعفرخان، لشکرکشی آغا محمدخان به عراق
فرار محمدجعفرخان پادشاه زند از اصفهان
صدای شیپورهای صدقۀ درویشان و فرار جعفرخان
تصرف اصفهان توسط آغامحمدخان
تصرف اصفهان توسط جعفرخان و قتل شاه باقر سابق
تصرف مجدد اصفهان توسط آغامحمدخان
پیش گرفتن شیوۀ مرضیۀ توسط جعفرخان
صفر جنگی موفقیت‌آمیز لطفعلی‌خان
حملۀ آغامحمدخان به فارس
تصرف اصفهان توسط جعفرخان و افتادن آن به دست آغامحمدخان، کشته‌شدن جعفرخان
1. تاریخ گیتی گشا (ذیل میرزا عبدالکریم)
2. تاریخ زندیه
3. تاریخ محمدی
4. گلشن مراد (ذیل میرزا باقر)
5. روایتی دیگر
یک نوشته دیگر
صفات جعفرخان زند

فصل دهم. پادشاهی لطفعلی‌خان زند و کودتای سفید حاج ابراهیم کلانتر
اشاره:
پادشاهی لطفعلی‌خان زند
فرار لطفعلی‌خان به بوشهر
توطئه علیه صید مرادخان
بازگشت لطفعلی‌خان به شیراز و به تخت سلطنت نشستن او
تاجگذاری لطفعلی‌خان زند
سوزاندن میرزا مهدی لشکرنویس
لشکرکشی آغامحمدخان به شیراز و بازگشت به تهران
لشکرکشی مجدد آغامحمدخان به شیراز
لشکرکشی لطفعلی‌خان به کرمان
محاصرۀ کرمان به وسیلۀ لطفعلی‌خان
سوءقصد به جان لطفعلی‌خان، عقب‌نشینی لطفعلی‌خان به شیراز
واقعه سمیرم علیا و آغاز آوارگی لطفعلی‌خان زند
کودتای سفید حاج ابراهیم کلانتر
توطئه علیه جان لطفعلی‌خان زند
لطفعلی‌خان در پشت دروازه‌های بستۀ شیراز
علل مخالفت حاج‌ابراهیم کلانتر با لطفعلی‌خان
محاصرۀ شیراز به وسیلۀ لطفعلی‌خان زند
فصل یازدهم. فرار لطفعلی‌خان، افتادن شیراز به دست آغامحمدخان، شکنجه و تبعید زندیان و انتقال استخوانهای کریم‌خان به تهران
حملۀ کازرونیها به لطفعلی‌خان
ملاقات جونز با لطفعلی‌خان، رفتن به بندر ریگ
سرکوب مخالفان و خلع سلاح ایلات، توسط حاج ابراهیم کلانتر
خلع سلاح سربازان و ایلات براساس نوشتۀ منابع دیگر
شکست هم پیمانان حاج‌ابراهیم کلانتر از لطفعلی‌خان
توسل حاج‌ابراهیم به آغامحمدخان و تصرف شیراز
نبردهای پیروزمندانۀ خان زند با سرداران قاجار
انتقال ستاد لطفعلی‌خان از جویم به زرقان
درخواست کمک حاج‌ابراهیم از آغامحمدخان
حرکت آغامحمدخان به سوی شیراز و تصرف آن
نبرد ابرج
رساندن خبر نادرست کشته شدن، آغامحمدخان به لطفعلی‌خان و شکست او
آغامحمدخان در شیراز
شکنجۀ هواخواهان لطفعلی‌خان زند و تبعید افراد خاندان زند به مازندران
[بی‌احترامی به گور کریم‌خان زند و انتقال استخوانهایش به تهران]
تصاحب داروندار زندیان و بی‌احترامی به آنان
اعطای لقب بقال‌باشی به یک بقال و بازگشت به تهران، انصراف حاج ابراهیم از ترک شیراز
تخریب قلعه شیراز به دستور آغامحمدخان
رئق و فتق امور فارس و کرمان در چمن آسپاس

فصل دوزادهم. اعلام پادشاهی لطفعلی‌خان، محاصرۀ کرمان و بروز قحطی و بیماریهای مرگ‌آفرین
حرکت لطفعلی‌خان از طبس به سوی فارس
ابرقو، ستاد عملیات لطفعلی‌خان
بازگشت لطفعلی‌خان به طبس
تسخیر کرمان و اعلام پادشاهی، تسخیر کرمان
پادشاهی لطفعلی‌خان در کرمان
اخته شدن پسر لطفعلی‌خان به فرمان آغامحمدخان
لشکرکشی آغامحمدخان به کرمان و محاصرۀ آن
پایداری مردم شهر بابک و قتل عام آنها
درهم شکسته شدن مقاومت ساکنان مشیز، تشکیل ستاد عملیات در کبوترخان
برپا ساختن خیمه و خرگاه در 5/1 کیلومتر شهر کرمان و محاصره آن
سرکوبی مخالفان
جنگ و گریز لطفعلی‌خان و آغامحمدخان
پیام آغامحمدخان به مردم کرمان و دریافت پاسخ توهین‌آمیز
قحطی و بی‌آبی شدید در کرمان
گرسنگی، تشنگی، بروز بیماریهای مهلک در شهر کرمان
همه‌گیری بیماری تیفوس و حصبه، در شهر، قحطی‌زده کرمان و تلفات ناشی از آنها
فصل سیزدهم. تسلیم کرمان و فرار لطفعلی‌خان به بم و فاجعه بزرگ کرمان
ارگ کرمان
چگونگی تسلیم کرمان و فرار لطفعلی‌خان، اعلام سه نقطه کرمان به عنوان بست
کوشش سیاه‌قاجار برای گشودن شهر
نخستین حملۀ پیشگامان مرگ
حمله عمومی
دفاع سرسختانه سپاهیان کرمان
تلاش سپاهیان آغامحمدخان برای ورود به شهر، ورود سپاه قاجار به شهر
خروج لطفعلی‌خان و پایان محاصره
جایزۀ آغامحمدخان برای زنده دستگیر کردن لطفعلی‌خان
حماسۀ افسر وفادار لطفعلی‌خان زند
تسلیم کرمان و فرار لطفعلی‌خان براساس نوشته‌های مورخین دیگر

فصل چهاردهم. شکنجه و کشتار وحشتناک مردم کرمان
نابینا ساختن مردم
هفت سبد چشم، شرح فاجعۀ کرمان در منابع معتبر
نتیجۀ اسف‌انگیز
فصل پانزدهم. فرار لطفعلیخان به بم، و بازداشت و انتقال وی به حضور آغامحمدخان
لطفعلی‌خان در بم
توطئه برای دستگیری لطفعلی‌خان
نبرد بین لطفعلی‌خان و افراد محمدعلی خان قاجار
از پا درآمدن غران و خود لطفعلی‌خان
حرکت پیک حامل‌نامۀ مربوط به دستگیری لطفعلی‌خان
حرکت دادن لطفعلی‌خان به سوی کرمان
لطفعلی‌خان در دارزین
لطفعلی‌خان در کرمان
لطفعلی‌خان در حضور آغامحمدخان
شکنجۀ هولناک و مرگ جانگداز پادشاه جوان
درمان زخم لطفعلی‌خان
انتقال لطفعلی‌خان کور و مجروح و اسیر به تهران، قتل لطفعلی‌خان در تهران

فصل شانزدهم. پایان کار لطفعلی‌خان و خاندان زند در چند کتاب
کتاب جانشینان کریم‌خان زند
کتاب غروب خاندان زند
تاریخ محمدی، تاریخ ملک‌آرا
زینت التواریخ و فواید صفوله، مرآةالبلدان ناصری و هنری پوتین‌جر
ذیل آقامحمدرضا، کتاب آغامحمدخان
کتاب تاجداران تیره‌بخت و سرانجام مریم همسر لطفعلی‌خان
خسرو میرزا پسر لطفعلی‌خان

فصل هفدهم. اشعار و تصانیف در وصف لطفعلی‌خان زند
رباعی منتسب به لطفعلی‌خان زند، تصنیف رایج میان کولیها (بومیها)
سایه روشن زندگی لطفعلی‌خان
آخرین تلاش بازماندگان زندیه جهت رسیدن به تاج و تخت، قیام محمدخان زند
اشاره
اسبان اصیل و خوش ترکیب زندیه
غرّان اسب راهوار و افسانه‌ای لطفعلی‌خان
توصیف غران در منابع

فصل هیچدهم. آغامحمدخان قاجار شکنجه‌گر و قاتل لطفعلی‌خان و مقتول به خاطر چند خربزه
محمدحسن خان (پدر آغامحمدخان)

آغامحمدخان، گروگان کریم‌خان زند در تهران و شیراز
فرار آغامحمدخان از شیراز و فرمانروایی و قتل خود او
تصرف تهران
برخوردهای بین آغامحمدخان و لطفعلی‌خان و پایان فرمانروایی زندیه
وزارت حاجی ابراهیم کلانتر
شکنجۀ شدید شاهرخ
لشکرکشی آغامحمدخان به گرجستان و قفقاز و قتل او
لشکرکشی آغامحمدخان به قفقاز و قتل وی
به تخت نشستن فتحعلی‌شاه به یاری و تدبیر حاجی ابراهیم کلانتر

فصل نوزدهم. شکنجه و کشتار به پیروی از مغولان
میرغضب باشی
میل و منقل و نطع و طشت، اقرار آغامحمدخان به خونریزی
خودکشی افسران افشار، وفادار به لطفعلی‌خان
عاقبت منشی لطفعلی‌خان
قطع انگشتان آقاسیدعلی شکسته نویس
ماجرای انتقال آغامحمدخان از کاشانیها
انتقام از مردم، کله مناره یادبود در بم
خان خواجه و علیل، عقده‌ای و خسیس و لئیم
چگونگی اخته شده آغامحمدخان 
نظرات كاربران :
نام :
ايميل : * 
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
اخبار
اطلاعيه ها
وب سایت ها

       هفته نامه عصر پزشکي
    


       موسسه خيريه عصاي سفيد
   
 


     نشاني وب سايت ناشران داخلي  
                        

      


كليه حقوق اين وب سايت متعلق به انتشارات سرمدي مي باشد. 
 
صفحه اصلي | نقشه سايت | تماس با ما
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون