طبقه بندي كتاب ها
تماس با انتشارات سرمدي

تلفن :4-66487340-021

کد پستي : 3445-19395


                                                                                 فهرست مطالب

فصل اول. باغ شاه کانون بازداشت؛ شکنجه و کشتار؛ ماجرای بمباران مجلس از چند منبع
قتل فجیع ملک‌المتکلمین و صوراسرافیل
بمباران مجلس در چند  گزارش و کتاب
1. گزارش وزیر مختار انگلیس در تهران
2. تاریخ معاصر ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفید
3. مامانتوف خبرنگار روسی
پارک امین‌الدوله، پناهگاه رهبران آزادی و محل شهادت نمایندۀ تبریز
زخمیها و کشته‌های روز بمباران مجلس
پناهندگان در سفارت انگلیس و فرانسه
ماجرای به توپ بسته‌شدن خانۀ عمۀ محمدعلی‌شاه
همدستی امین‌الدوله با محمدعلی‌شاه در دستگیری آزادی‌خواهان
ملک‌المتکلمین
صوراسرافیل

فصل دوم. محاکمه مشروطه‌طلبان و آزادی‌‌خواهان و پایان کار آنها
تشکیل دادگاه در باغ شاه
سید جمال‌الدین واعظ اصفهانی
خلاصۀ زندگی‌نامه مشروطیت از آغاز تا بسته‌شدن مجلس
آیت‌الله سیدمحمد طباطبایی
سیدعبدالله بهبهانی
فصل سوم. چاپ روزنامه‌ها تا انحلال مجلس
مقدمه
اعزام جوانان برای کسب علوم و فنون جدید
میرزا صالح شیرازی بنیانگذار چاپخانه و روزنامه
کاغذ اخبار
وقایع اتفاقیه
روزنامه‌های بعد از وقایع اتفاقیه
حیات جراید در گرو ذکر چاپلوسی و دروغ بود نه نوشتن واقعیات
اعلام واقعیات
مطبوعات شهرستانها
روزنامه‌های فارسی خارج
مطبوعات پس از برقراری مشروطیت
مطبوعات پس از بمباران مجلس شورای ملی
مطبعه (چاپخانه)
فروغی رییس‌دارالطباعه که بود؟

فصل چهارم. قیام تبریز
پیش به سوی تهران
انجمن اسلامیه
بازگشت ستارخان به تبریز
ادامۀ مبارزه در تبریز و دریافت خبر ناگوار بمباران مجلس
تلگراف محمدعلی‌شاه به میرهاشم
تلگراف محمدعلی‌شاه به رحیم‌خان چلبیانلو و سردمداران دیگر
اعلامیه مراجع تقلید
هم‌پیمان‌شدن ستارخان و باقرخان و پایداری
توطئۀ ایجاد شکاف بین ستارخان و باقرخان
فرمانداری عین‌الدوله
سوءقصد به جان ستارخان
دیدار پاختیانوف کنسول روس با ستارخان
از جاکندن پرچمهای سفید

فصل پنجم. محاصرۀ تبریز، و تبریز زیر سم اسبان قزاقان روسی
توطئه برای فروپاشی قیام مردم
نبرد شام غازان و کشته‌شدن باسکرویل
سپاه روس در جلفا
عین‌الدوله همدست روسها در اشغال تبریز
ورود سپاهیان روس به شهر تبریز
تبریز زیر سم اسبان قزاقان روسی
بازگشت پنهانی مجاهدین قفقازی
بست‌نشستن ستارخان و باقرخان در کنسولگری عثمانی
حاصل ایستادگی تبریز
هوارد باسکرویل که بود

فصل ششم. قتل سردار افخم حاکم گیلان و حکومت سپهدار تنکابنی
سردار افخم در گیلان
کمیته ستار
تشکلهای انزلی
هواخواهی مردم از کمیتۀ ستار
کشته‌شدن سردار افخم، حاکم مستبد گیلان
آغاز عملیات
باغ مدیریه آمادۀ مشاهدۀ رویدادی بزرگ
اجرای دقیق نقشۀ قتل حاکم گیلان
ورود سپهدار به رشت و به دست گرفتن زمام امور گیلان
انقلاب رشت به گزارشی دیگر

فصل هفتم. گیلان پس از انقلاب رشت
انجمن ایالتی گیلان
انجمنهای دیگر
آزادی‌خواهان تهران و شهرستانها در رشت
وعده‌ها و تهدیدات محمدعلی‌شاه
میرزا حسین‌خان کسمایی
برگردان به فارسی

فصل هشتم. حرکت مجاهدات گیلان و بختیاری به تهران و فتح آن
کشته‌شدن ناصرخان پسر غیاث نظام
فتح روستاهای خرزان و نکی و تاخت و تاز و کشتار ساکنان آنها
صدور فرمان مشروطۀ محدود
فتح قزوین
ورود سپهدار به قزوین
قیام سردار اسعد و مجاهدین بختیاری
تصرف اصفهان به دست مجاهدین
مجاهدین گیلان و بختیاری پیش به سوی تهران
نبرد کاروانسرا سنگی و شکست و عقب‌نشینی مجاهدین
مذاکره نمایندگان سفارتخانه‌های روس و انگلیس، با سپهدار
ملاقات سپهدار و سردار اسعد
نبرد مجاهدین با قوای دولتی
نبرد بادامک
ورود مجاهدین به شهر تهران
جنگ مجاهدین و قوای دولتی در تهران

فصل نهم. شکست استبداد و رویدادهای بعد از آن
مجلس عالی و عزل محمدعلی‌شاه از سلطنت
هیئت مدیره
تحقیق دربارۀ جواهرات سلطنتی
تسویه حساب محمدعلی‌میززا
ترک ایران از راه رشت و انزلی
به ثمر رسانندگان انقلاب مشروطیت
کمیته ملی
پیام شوم کلاغان دربارۀ سقوط قاجاریه
انحلال هیئت مدیره، انتصاب نایب‌السلطنه و کابینه
اعدام مخالفان مشروطه
اوضاع آشفته پایتخت و کشور
مشیرالسلطنه
شاپشال
لیاخوف

فصل دهم. هیأت وزیران ایران از آغاز مشروطیت تا پایان استبداد صغیر
هیأت وزیران قانونی (دولتهای قانونی)
هیأت وزرای وزیر افخم (6 صفر 1325 ﻫ. ق.)
هیأت وزرای اتابک اعظم (20 ربیع‌الاول 1325 ﻫ. ق.)
هیأت وزرای مشیرالسلطنه (29 رجب 1325 ﻫ. ق.)
هیأت وزرای ناصرالملک (18 رمضان 1325 ﻫ. ق.)
کابینۀ نظام‌السلطنه (16 ذی‌القعده 1325 ﻫ. ق.)
کابینۀ نظام‌السلطنه ( 26 محرم 1326 ﻫ. ق.)
کابینۀ مشیراالسلطنه (7 جمادی‌الاول 1326 ﻫ. ق.)
کابینۀ مشیراالسلطنه (23 جمادی‌الاول 1326 ﻫ. ق.)
دولتهای دورۀ استبداد صغیر
هیأت وزرای مشیراالسلطنه (12 ذیحجه 1326 ﻫ. ق.)
هیأت وزرای ناصرالملک (11 ربیع‌الثانی 1327 ﻫ. ق.)
هیأت وزرای پس از فتح تهران
کابینۀ سپهدار اعظم (17 ذی‌القعدۀ 1327 ﻫ. ق.)
ناصرالملک
سعدالدوله (میرزاجواد خان)
علاءالسلطنه

فصل یازدهم. احمدشاه
عاقبت طرفداران و عاملان استبداد
هجوم محمدعلی‌میرزا و سالارالدوله به ایران و شکست آنها
بروز اختلافات در مجلس دوم، نایب‌السلطنه جدید، استخدام مستشاران خارجی
تجاوز و فجایع روسها
تجاوزات عثمانیها
بروز جنگ جهانی اول، و آثار سوء آن در ایران
انقلاب اکتبر 1917 روسیه
پلیس انگلیس در جنوب
قرارداد 1919
نفوذ انگلیسها در ایران و هرج و مرج در آن
بروز هرج و مرج قحطی
جنگ جهانی اول به روایت تصویر

فصل دوازدهم. غائله محمدعلی‌شاه و سالارالدوله
جایزه برای سر محمدعلی‌شاه، شعاع‌السلطنه و سالارالدوله
شکست شاه مخلوع
پایان کار ارشدالدوله و سالارالدوله
پایان زندگی محمدعلی‌شاه
خاطره‌ای بسیار وحشتناک از محمدعلی‌شاه
سالارالدوله که بود؟
ارشدالدوله، که جانش را فدای استبداد محمدعلی‌شاه کرد که بود؟
شعاع‌السلطنه
قضیۀ کشته‌شدن سعدالسلطنه (آقا باقر آبدار)
امیر بهادر جنگ
یک رعیت و سی‌کرور شاه
امیربهادر جنگ در میان اهالی انزلی
چه انعامی؟
گل اندر
من سپهسالار جنگم تللی
حمله به میز و صندلی پس از شنیدن اشعار حماسی رستم در شاهنامه
متن نامۀ ارشدالدوله به اخترالدوله
متن آخرین نامۀ ارشدالدوله

فصل سیزدهم. کودتای 1299، کابینۀ سیاه
گزارش امیل لوسوثور معلم مدرسۀ سیاسی
گزارش امیل لوسوثور معلم مدرسۀ سیاسی
اعلامیه رضاخان
دولتهای متزلزل
خلع سلطان احمدشاه
تفویض سلطنت به رضاخان
فصل چهاردهم. رهبران انقلاب مشروطیت ایران
ستارخان و باقرخان
ورود روسها به تبریز
پناهنده شدن در کنسولگری تبریز و تبعید به تهران
استقبال خیابانی و نوبری از ستارخان و باقرخان
گرامی داشتن مقدم سردار ملی و سالار ملی
سردار و سالار در باغ‌شاه قتلگاه آزادی‌خواهان
ستارخان و باقرخان در مجلس شورای ملی
اقامت ستارخان در پارک اتابک و باقرخان در عشرت آباد
پیدایش دودستگی و انتشار لایحه
خلع سلاح مجاهدان
نبرد مجاهدان با نیروهای دولتی (واقعه پارک اتابک)
پایان زندگی سردار ملی
پاسخ دندان‌شکن ستارخان به کنسول روس در تبریز
پاسخ جانانه ستارخان
ستارخان سردار ملی در شعر دکتر رعدی آذرخشی
جنگ کوه لاله
عاقبت ستارخان
رستم و ستارخان

فصل پانزدهم. دیگران سران بزرگ انقلاب مشروطیت
سردار اسعد
سپهدار تنکابنی (محمد ولی خان)
حکومت گیلان و خدمات وی
سردار محیی
اعطای لقب سردار به عبدالحسین خان
خلع سلاح مجاهدان
یپرم‌خان
دکتر سهراب
برداشتی از کتاب کوچک «تاریخچه‌ای از یفرم خان»
بخش عکسهای رنگی
فهرست اعلام
فهرست عکسها و تصاویر و شرح آنها
نظرات كاربران :
نام :
ايميل : * 
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
اخبار
اطلاعيه ها
وب سایت ها

       هفته نامه عصر پزشکي
    


       موسسه خيريه عصاي سفيد
   
 


     نشاني وب سايت ناشران داخلي  
                        

      


كليه حقوق اين وب سايت متعلق به انتشارات سرمدي مي باشد. 
 
صفحه اصلي | نقشه سايت | تماس با ما
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون