طبقه بندي كتاب ها
تماس با انتشارات سرمدي

تلفن :4-66487340-021

کد پستي : 3445-19395

اروپا کتاب ششم

فصل هفتم ابزارها و دستگاههای عمدۀ تشخیصی
فورسپس، ترمومتر
میکروسکوپ
میکروسکوپ الکترونی
آندوسکوپ
لارنگوسکوپ
دستگاه دق، استتوسکوپ (گوشی معاینه پزشکی)
اسفیگمومتر، افتالموسکوپ
الکتروکاردیوگراف
الکتروانسفالوگراف
اودیومتر
کامپیوتر در پزشکی
یبس‌میکر یا ضربان‌ساز
عکسها، تصاویر، اسامی، کاربرد، تعاریف
و مفاهیم دستگاهها
تعاریف و مفاهیم دستگاهها و ابزارهای تشخیص
پزشکی و آزمایشگاهی برحسب حروف الفبا
تعاریف، معانی و مفاهیم مورد استفاده در ابزارها
و دستگاههای تشخیص پزشکی و آزمایشگاهی
برحسب الفبای لاتین
 
فصل هشم تصویربرداری
اشعه مجهول (X)، سابقه
کروکس، رونتگن
مواد حاجب
اشعه ایکس در آمریکا
اشعۀ مجهول رونتگن در بریتانیا
سی‌تی.‌اسکن
چگونگی کار سی‌تی.‌اسکن
توموگرافی، ام.آر.ای
نوروگرافی
رادیو آکتیویته، هانری بکرل
مادام کوری
ایرنه کوری
امواج ماورای صوت در پزشکی
عکسها و تصاویر رنگی
 
فصل نهم سازمانهای بهداشتی جهانی
مقدمه
نخستین کنفرانس بین‌المللی بهسازی
دفتر بهسازی پان‌آمریکن
ادارۀ بین‌المللی بهداشت عمومی
سازمان بهداشت جامعۀ ملل
ادارۀ رفاه و بازتوانی سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد، مقدمه
چگونگی تشکیل سازمان جهانی بهداشت
تشکیلات سازمانی جهانی بهداشت
فعالیتهای عمده
چگونگی عضویت در سازما جهانی بهداشت
ساختار سازمان جهانی بهداشت
شورای بهداشت جهانی
هیئت اجرایی، دبیرخانه
مناطق شش‌گانۀ سازمان جهانی بهداشت
سازمان بهداشت منطقه‌ای مدیترانۀ شرقی
کارهای عمده سازمان جهانی بهداشت
پیشگیری و مبارزه با بیماریهای خاص
توسعۀ خدمات جامع بهداشتی
بهداشت خانواده
بهداشت محیط زیست، آمارهای بهداشتی
پژوهشهای زیست –پزشکی
اطلاعات و نوشته‌های مربوط به بهداشت
همکاری با سازمانهای دیگر
تحقیقات سازمان جهانی بهداشت در علوم بهداشتی
توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت در زمینۀ پیشرفت تحقیقات
صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)
هدف
دفاتر یونیسف، همکاران یونیسف
کمیته‌های ملی، عملیات یونیسف
شیوۀ انجام امور یونیسف
کنوانسیون حقوق کودک
بهداشت  یونیسف
بهداشت کودکان
بهزیستی خانواده و کودک، آموزش، تغذیۀ کودکان
جایزۀ نوبل، سال جهانی کودک
برنامۀ کمکهای یونیسف
کمکهای یونیسف به 137 کشور جهان (جداول آماری)
صلیب سرخ جهانی
 
بخش عکسهای رنگی
عکسهای رنگی
 
بخش زیرنویس و مفاد عکسها، منابع فارسی و لاتین
فهرست زیرنویس و مفاد عکسها و تصاویر
فهرست منابع و مآخذ
فهرس منابع و مآخذ انگلیسی، فرانسوی و آلمانی
 
بخش فهرست اعلام
فهرست اعلام کتابهای چهارم، پنجم و ششم
 
بخش انگلیسی کتابهای پنجم و ششم
 
فهرست مطالب
تاریخ پزشکی جلد هفتم
پیشگفتار
فصل اول: کشف آمریکا و وضع عمومی و پزشکی و بهداشت مهاجران و سرخپو
چگونگی کشف آمریکا توسط کریستف کلمب
استقبال سرخپوستان از کریستف کلمب و اعمال او و پیروان وی
وضع سلامتی سرخپوستان
آمریکا و وسپوتچی
فاتحان و پویندگان بزرگ آمریکا
کورتس
فرانچسکو پیسارو
خیمنث دوکسادا
پدرو دو و الدیویا
انگلیس و فرانسه در قارۀ آمریکا
دشواریهای سفر، بهداشت بد و استقرار سخت مهاجران
مغناطیسی به نام آمریکا
دشواریهای سفر و تغذیه و بهداشت بد
مرگ و میر بیماران و خرید و فروش مسافران
وضع بد بهداشت عمومی کشتی و بوی تعفن و تغذیۀ غیربهداشتی
خوابهای طلایی مهاجران
مهاجرت اجباری، کمبود امکانات بهداشتی و مرگ و میر مهاجران
دشواری، بیماری، آب ناسالم و مرگ و میر مهاجران
ایالات متحده کنونی
ادارۀ امور مستعمرات
فرمانروایان
آموزش
آموزش عالی
آموزش در ایالات متحده آمریکا
تحقیقات دارویی
 
فصل دوم: بومیان آمریکا و پزشکی و درمان آنها
اصل و مبدأ بومیان
حیوانات اهلی و ماکیان
آزتکها و پزشکی و درمان آنها
پزشکی و درمان آزتکها
ستاره‌شناسی و طلسم و جادو در درمانها
بهداشت پیشرفته و گیاه‌شناسی
داروهای دیروزی و امروزی
کائوچو
شبه‌آسپرین
استفادۀ غذایی و درمانی از بوفالو
خفاش و مپیر
تخصص پزشکان آزتک
بقایای ناچیز اطلاعات پزشکی
مایاها و پزشکی و درمان آنها
پزشکی و درمان مایاها
اینکاها و پزشکی و درمان‌شان
پزشکی و درمان اینکاها
بلسان
کوکایین
دست و پای مصنوعی
مامایی و جراحی
گنه‌گنه
بهداشت و بهزیستی عالی
بهزیستی سالمندان و معلولین
پیروی از اوهام خرافات
چیپچاها
گروههای بومی دیگر
 
فصل سوم: جراحی نوین و بیهوشی
سابقه
ورود بیهوشی در صحنۀ جراحی
دارهای بیهوشی در صحنۀ جراحی
چگونگی کشف داروی بیهوشی
شکست عفونت و چرک
پاستور نمایانگر موجودات بسیار ریز
لیستر بانی ضدعفونی در جراحیها
برگمن، کامل‌کنندۀ سترون‌سازی در جراحیها
پیشرفت جراحی در آمریکا
جراحی اعصاب
جراحی میکروسکوپی
 
فصل چهارم: دخالت در تولید مثل و کنترل موالید
بچۀ آزمایشگاهی
تلقیح مصنوعی آسپرماتوزویید
میزان سقط جنین و ناقص الخلقه‌ها
لقب بازیچه
روش افزایش اسپرم برای آبستنی مصنوعی
استانداردهای انجمن باروری آمریکا (AFS)
دستورالعمل نکات اخلاقی قابل طرح در لقاح آزمایشگاهی انجمن
باروری آمریکا
چند نکته دربارۀ باروری
اختصارها در باروری آزمایشگاهی
گزیده‌ای از پرسشها و پاسخهای داده شده درباره باروری آزمایشگاهی (انجمن
باروری آمریکا)
کنترل موالید و آغاز آن از پورتوریکو
پورتوریکو نخستین جایگاه آزمون قرصهای ضدبارداری
مصرف قرص ضد بارداری به طور انبوه
شیوه‌های دیگر جلوگیری از بارداری
عقیم‌سازی قابل برگشت
 
فصل پنجم: پیوند کلیه و جراحی قلب در آمریکا
کلیه چیست؟
دیالیز (Dialysis)
سابقۀ دیالیز
کشفیات دربارۀ هورمون آدرنال (غدۀ فوق کلیوی)
آغاز ماجرا
پیوند کلیۀ دوقلوها در بوستون
ماجرای افسانه‌ای دیگر در شیکاگو
پیوند کلیه‌های یک اعدامی به دو زن
پیوند ناموفق کلیه مادر به پسر
کامیابیهای دیگر در پیوند کلیۀ دوقلوها
اندیشه‌های جدید برای افزایش ضریب اطمینان پیوند کلیه
کلیۀ فروشی
کوشش در راستای رفع موانع و مشکلات
جراحی و پیوند قلب
اشاره
پیشتازان جراحی قلب
تکنیک پرفسور نرمن شاموی
پیوند قلب شامپانزه به انسان
قلب و ریۀ مصنوعی
قلب مصنوعی
رفع مشکلات و موانع مربوط به انعقاد خون
استفاده از فن کاردیاک کاتتریزاسیون
پیوند بافتها
شناخت ماهیت ویتامین کا
حصول کشفیات جدید در ارتباط با اکسید نیتریک
تصاویر قلب
 
فصل ششم: سرگذشت انسولین و هورمونها در آمریکا و کانادا
نام‌گذاری هورمونها
کشف انسولین در کانادا
تزریق مادام‌العمر انسولین
ساخت انسولین متبلور و حل معمای غدۀ پاراتیرویید
دوران باروری و بهره‌دهی هورمونها
کورتیزون
فرضیه دربارۀ کشش
کشف جدید درباره انسولین در آرژانتین
تبدیل مولکولهای غذایی به گلوکز و سپس به گلیکوژن در آرژانتین
ساخت نخستین هورمون پلی‌پیتید مصنوعی
 
فصل هفتم: اصلاح علم ژنتیک (توارث) در آمریکا
اشاره
شکوفایی ژنتیک
کشف قوانین وراثت
مورگان مصلح علم ژنتیک
خدمات کالویین بریجز عالم علم وراثت و سلول‌شناسی آمریکایی به ژنتیک
بریجز کی بود0
ژنهای وابسه به کروموزوم
طراحی نقشه سرنوشت ژنتیک (وراثت)
نظریۀ اساس رنگینتنی (کروموزومی) مندلیسم
کشفیات متعدد ژنتیکی
تولید موتاسیون‌های مصنوعی
پایه‌گذاری ژن‌شناسی
تعبیر و تفسیر رمز وراثتی
پایه‌گذاری رشته ژن‌شناسی مولکولی
برهمَکُنش غده‌های ویروسی و عناصر ژنتیکی
کشف آنزیمهای رستریکاسیون و کاربرد آنها در مسایل ناشی از
ژنهای مولکولی
ساختارهای ژنتیکی سطح روی سلول
فعالیت روی ژنهای سرطانی
خانواده‌ای از ژنهای اصلی که معماری بدن را در مراحل اولیۀ رشد جنین
طراحی می‌کنند
کشف روش انتقال پروتیینها به سلولهای بدن انسان توسط
دکتر بلوبل (آمریکایی)
 
فصل هشتم: آنتی‌بیوتیک‌ها و پنی‌سیلین‌ از آغاز تا آمریکا
کاشفان پنی‌سیلین
تولد استرپتومایسین در آمریکا
واکسمن کی بود؟
ارومایسین
بلای عمومی به نام پولیو (فلج کودکان) در آمریکا
متخصصین پزشکی و فیزیولوژی که علیه پولیو قیام کردند
 
فصل نهم: جمعیت آمریکا
اشاره
آمریکا و کشورهای آن
پراکندگی جمعیت
سیاه‌پوستان و بومیها
مراحل جمعیت‌شناسی آمریکا
چرخۀ جمعیت‌شناسی
بولیوی
رشد جمعیت
متولدین و مرگ و میر
مهاجرت جمعیت
سابقه تاریخی تشکیل جمعیت
دین و مذهب
برزیل
شهرنشینی و روستانشینی و خصوصیات عمدۀ دیگر
جمعیت بومی برزیل
بردگان سیاه
مهاجرت جمعیت
رشد جمعیت برزیل و جوانی آن
مرگ و میر
ترکیب جمعیتی اقوام و نژادها
ادیان و مذاهب
ال‌سالوادور
نرخ رشد جمعیت
مهاجرت جمعیت
سابقه تاریخی جمعیت
ادیان و مذاهب
کانادا
شاخصهای عمده دموگرافیک
شهرنشینان و روستانشینان
جمعیت اسکیموها
جمعیت سرخ‌پوستان
ادیان و مذاهب
تغییر و تحول سریع
میزان موالید
میزان مرگ و میر
مرگ و میر نوزادان
امید به زندگی
بخش عکسها و تصاویر رنگی
فهرست اعلام
فهرست شرح عکسها، تصویرها، نمودارها و نقشه‌ها
فهرست منابع و مآخذ اطلاعات، مطالب، عکسها و تصاویر
فهرست منابع و مآخذ اطلاعات، مطالب، عکسها و تصاویر انگلیسی،
آلمانی و فرانسوی
بخش انگلیسی 
نظرات كاربران :
نام :
ايميل : * 
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
اخبار
اطلاعيه ها
وب سایت ها

       هفته نامه عصر پزشکي
    


       موسسه خيريه عصاي سفيد
   
 


     نشاني وب سايت ناشران داخلي  
                        

      


كليه حقوق اين وب سايت متعلق به انتشارات سرمدي مي باشد. 
 
صفحه اصلي | نقشه سايت | تماس با ما
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون