تاريخ انتشار : -
انتشارات سرمدی در نمایشگاه کتاب
تهیه کتب پزشکی انتشارات سرمدی.

 

برای تهیه کتب پزشکی انتشارات سرمدی در نمایشگاه کتاب به انتشارات آوای ظهور نماینده انتشارات سرمدی واقع در سالن دانشگاهیان سالن شماره 15 غرفه 7 مراجعه فرمایید.

منبع خبر :