پژوهشی در تاریخ پزشکی و درمان جهان

این کتاب تاریخ پزشکی، شیوه های درمانی، اقوام باستانی سومر، بابل، مصر، یونان، آمریکا، هند، چین، ایلام، ایران، فنیقیه، لیدی، اسکندریه، روم و چند کشور بسیار قدیمی دیگر در بر می گیرد.این کتاب 20 جلد می باشد.


 
برای درخواست کتاب های مورد نظر، لطفا پس از انتخاب با دفتر انتشارات سرمدی تماس حاصل نمایید.