راهنمای تشخیص بالینی هلیکو باکترپیلوری

کشف این باکتری باعث بازنگری در شیوه درمان بیماریهای معده شده، و سرانجام این کتاب به امید دستیابی بیشتر به چگونگی درمان پرداخته است.