طبقه بندي كتاب ها
تماس با انتشارات سرمدي

تلفن :4-66487340-021

کد پستي : 3445-19395

تاریخ پزشکی جلد سوم
 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         
پیشگفتار
متمم پیشگفتار
 
فصل دوازدهم: مؤسسات بهداشتی و درمانی
وضع بیمارستان در سالهای آغازین
سرپرستی آلمانیها و انگلیسیها
محل استقرار بیمارستان
بستری شدن سید حسن مدرس در مریضخانۀ دولتی
تغییر نام بیمارستان
از مریضخانۀ دولتی به بیمارستان ابن‌سینا
مرحلۀ جدید
آیین‌نامه تأسیس بیمارستان، زایشگاه، آسایشگاه و غیره
شرایط عمومی
شرایط ساختمانی
تشکیلات داخلی
مقررات انظباطی
موسسات بهداشتی و درمانی
مؤسسات درمانی
آمار مؤسسات درمانی
وضعیت حقوقی
شاخصهای عمدۀ تختها در سال 1375 بدین شرح بوده است:
درمانگاهها و مراکز بهداشتی و درمانی
امکانات بهداشتی و درمانی و پراکندگی آنها
وضعیت حقوقی
خانه‌های بهداشت
برنامه‌های تیم خدمات بهداشتی درمانی در خانۀ بهداشت در سطح روستا
خانه‌های بهداشت فعال کشور
مؤسسات بهداشتی و درمانی در نگاه آمار
لغات و ترکیبات خارجی
 
فصل سیزدهم: تأمین اجتماعی و بهزیستی
نظام خدمات حمایتی بیمه‌ای
خدمات حمایتی بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری
مشترکین حقوق‌بگیر صندوق بازنشستگی کشوری
خدمات حمایتی صندوقهای بازنشستگی مستقل
خدمات بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی
کارگاههای بیمه شده و بیمه‌شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی
مستمری‌بگیران
خدمات حمایتی کوتاه مدت
خدمات درمانی
تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت
پژوهش در آمار بیمۀ درمای
نظام حمایتی غیر بیمه‌ای
سابقۀ حمایتهای غیربیمه‌ای
تاریخچۀ روانپزشکی در ایران
تیمارستان تهران
امور دفتری و فنی:
تیمارستان تبریز
بیمارستان روانی سلامی –مرکز بهداشت روانی شیراز
بیمارستان کمک
آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت
ظرفیت آسایشگاه
بنیان‌گذاراین آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت
آرسن خاچاطرو میناسیان
آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک
هیئت مؤسس
سرمایه اولیه
ظرفیت آسایشگاه
عدم وجود توان پذیرش و ترخیص و فوت شدگان
مرگ و میر معلولان و سالمندان 100
میانگین سن بستری شدگان
توان بخشی معلولان و سالمندان
مقایسه مددجویان در سالهای 1356 و 1375
شرح مختصر زندگی دکتر محمدرضا حکیم‌زاده
اشرف قندهاری (بهادرزاده) مادر آسایشگاه کهریزک
گروه بانوان نیکوکار
مقام مشورتی اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد
خانۀ مادر و کودک
عملیات حمایتهای غیربیمه‌ای
تشکلهای نظام خدمات حمایتی غیربیمه‌ای
پیشگری و عملیات فرهنگی
تغذیه و بهداشت
نقش مشاوره‌ها و امور فرهنگی
توان‌بخشی
ارایۀ خدمات به معلولین
پژوهشی در زمینۀ معلولین
توزیع خانوارهای دارای معلول کشور
آمار معلولیتها
فراوانی معلولیتها در استان تهران و خراسان
ساختار جنسی و سنی سرپرست خانوار
تحصیلات سرپرست خانوار
وضع فعالیت سرپرست خانوار
 
فصل چهاردهم: طب دارالفنون
تولد دارالفنون
آغاز کار دارالفنون و نظام آموزشی آن
دروس طب دارالفنون
گواهینامه
نمونۀ اجازه طبابت
فصل پانزدهم: دانشکده پزشکی و دانشگاه تهران
معلمین مدرسۀ طب
اعزام دانشجو به خارج و اندیشۀ ایجاد دانشگاه
تأسیس دانشگاه تهران
محل و مساحت دانشگاه تهران
دستگاه ابن‌سینا
کتابخانۀ دانشکدۀ پزشکی
تاریخچۀ مدرسۀ دندان‌سازی
مدارک تحصیلی
نمونه گواهی‌نامه دورۀ تخصصی
فارغ‌التحصیلان دانشکده پزشکی تهران
فصل شانزدهم: اخلاق پزشکی
استادان پزشکی دانشگاه تهران در تصویر
آموزشگاه پرستاری
بیمارستان نجمیه
وقفنامه بیمارستان نجمیه
بیمارستان رازی
بیمارستان نسوان (زنان) و آموزشگاه عالی مامایی
بیمارستان هزار تختخوابی (امام خمینی کنونی)
بیمارستان فارابی
بیمارستان امیراعلم
آزمایشگاه آسیب‌شناسی
آزمایشگه انگل‌شناسی
 
فصل هفدهم: داروسازی در ایران
نظامنامۀ دوافروشی
داروسازی جدید
تاریخچۀ دانشکدۀ داروسازی
جداشدن داروسازی از طب
آزمایشگاه تحقیقاتی و دانشکده داروسازی
تاریخچۀ داروخانه
برخورد مردم با نخستین داروخانۀ فرنگی تهران
ضوابط و مقررات داروخانه‌ها
الف. آیین‌نامه داروخانه
آمار داروخانه‌ها
طرح ژنریک
 
فصل هجدهم: انستیتو پاستور ایران و موسسه رازی
بخش اول –انستیتو پاستور ایران
محل انستیتو پاستور ایران
وقف‌نامه
اساسنامۀ انستیتو پاستور ایران
بناهای انستیتو پاستور
بخشها
نوۀ لویی‌پاستور در انستیتو پاستور ایران
عملکرد انستیتو پاستور ایران
بخش دوم –مؤسسۀ رازی
سازمان مؤسسۀ سرم و واکسن‌سازی رازی
فرآورده‌های مؤسسۀ رازی
آرشیو مؤسسه رازی
روسأی مؤسسۀ رازی
 
فصل نوزدهم: تشکیلات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تمرکز مؤسسات صحی مملکتی
تبدیل اداره کل بهداری به وزارت بهداری
شرکت سهامی دارویی ایران (بنگاه کل دارویی کشور)
وزارت بهداری و بهزیستی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزرای بهداری، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نمودار تشکیلات وزارت بهداری، درمان و آموزش پزشکی
دانشگاههای علوم پزشکی
مدیریت دانشگاههای علوم پزشکی
پزشکان در خدمت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور
لوایح و قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی
قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی
عکسهای رنگی
دکتر اسبقیان، رییس هیئت مدیرۀ انجمن داروسازان استان اردبیل وابسته به
انجمن داروسازان ایران
دکتر اشیدری
اشرف قندهاری (بهارزاده) رییس هیئت دیرۀ آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزت گروه بانوان نیکوکار
ناصر پویان مترجم و کارشناس بهداشت و درمان، و مدیر عامل مؤسسۀ
فرهنگی انتشاراتی پویان پویش (نقدی دربارۀ سابقه سزارین در جهان)
احمد سمیعی، ادیب و نویسندۀ معاصر
دکتر یوسف شفقتی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی، بخش تحقیقات ژنتی
دکتر رضا علاقه‌بندان
دکتر ابراهیم مصلحی، مرکز بررسی و تحقیق بیماریهای پوستی
سید عبدالحسین ناصرزاده مدیر بهزیستی منطقۀ شمال تهران
اظهارنظرهای ارباب جراید
روزنامۀ اطلاعات، دوشنبه 30 فروردین 1378
روزنامۀ ایران، سه‌شنبه 11 خرداد 1378
روزنامۀ ایران‌ویچ، شنبه 11 اردیبهشت 1378
روزنامۀ صبح امروز، شنبه 22 اسفند 1377
روزنامۀ همشهری، سه‌شنبه 4 خرداد 1378
اظهارنظرهای رادیو و تلویزیون
برنامۀ «راه شب» رادیو ایران، 21 فروردین 1378
برنامۀ شب «رادیو پیام»، 21 فروردین 1378
برنامۀ شبکه جوان رادیو ایران، 23 فروردین 1378
بخش انگلیسی
Commentaries and Reviews by distinguished figures
Dr. Gholam Reza Afrooz, Professor of Tehran University383
Ashraf Ghandehari (Bahadorzadeh),…
Dr. Mohsen Bahrami
Dr. Ali Bahraman, M.D.,
Dr. Reza Rassa, M.D. Idaho, USA
Mohammad Reza Sarmadi, Ph. D.,…
Hamid Gooradi, M.D.,…
Mohammad Reza Naani,…
Mass Media Commentaries and Reviews                                     
Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB): April 10, 1999
IRIB, April 10, 1999
IRIB, April 12, 1999
Sobh Emrouz Daily, March 13, 1999
Sobh Emrouz Daily, March 18, 1999
Etalaat Daily, March 19, 1999
Iranvij Weekly, May I, 1999
Hamshahri Daily, May I, 1999
IranDaily, June I, 1999
فهرست اعلام فارسی و لاتین
فهرست زیرنویس عکسها و تصاویر
فهرست منابع و مآخذ غیر فارسی برگزیده
بخشی از کارنامۀ مؤسسۀ فرهنگی –انتشاراتی سرمدی 
نظرات كاربران :
نام :
ايميل : * 
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
اخبار
اطلاعيه ها
وب سایت ها

       هفته نامه عصر پزشکي
    


       موسسه خيريه عصاي سفيد
   
 


     نشاني وب سايت ناشران داخلي  
                        

      


كليه حقوق اين وب سايت متعلق به انتشارات سرمدي مي باشد. 
 
صفحه اصلي | نقشه سايت | تماس با ما
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون